Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Stichting Voedingscentrum Nederland (“Voedingscentrum”).

Stichting Voedingscentrum Nederland
Bezuidenhoutseweg 105|
2594 AC Den Haag
Postadres: Postbus 85700
2508 CK Den Haag

 

E-mailadres: avg@voedingscentrum.nl
KvK-nummer: 41159550
Btw-identificatienummer: NL 009535536 B 01

 

Waarom deze privacyverklaring? 

Het Voedingscentrum houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval

 

 •  Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat je persoonsgegevens zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Wij verwerken persoonsgegevens als u gebruik maakt van de diensten die door ons worden aangeboden op www.eengezondestart.nl. Onze diensten bestaan uit een Train-de-trainercursus en scholing Een gezonde start.
De train-de-trainercursus leidt (staf)medewerkers op tot coach Gezonde Kinderopvang. De scholing Een Gezonde Start is een cursus voor pedagogisch medewerkers en gastouders en is ook beschikbaar voor ROC-opleidingen Pedagogisch werk.   
Als je een account aanmaakt en deelneemt aan het leerprogramma verwerken wij bepaalde gegevens. Het gaat om gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens van coaches en van deelnemers aan ons cursusprogramma. 
Daarnaast registreert ons systeem automatisch bepaalde technische gegevens van het gebruik.
Hieronder tref je een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij verwerken als je gebruik maakt van onze diensten. Hierbij staat ook vermeld voor welk doel wij de persoonsgegevens verwerken.  

 

Persoonsgegevens van coaches
Als je als coach een account aanmaakt vragen wij je om de volgende gegevens in te vullen:

 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam en geboortedatum; 
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;  
 • overige gegevens zoals uw functie en de organisatie waar u werkzaam bent;
 • gegevens over de organisatie waar u werkt, zoals de naam van uw leidinggevende en het e-mailadres van uw leidinggevende, het werkveld (branche) van de organisatie;
 • uw werkervaring en de door u gevolgde cursussen en opleidingen.  

 

Deze gegevens gebruiken wij om u te identificeren, contact met u op te nemen, om uw account aan te kunnen maken en voor het opstellen en toezenden van een certificaat. De gegevens over de organisatie waar u werkt gebruiken wij om in kaart te brengen welke organisaties werken aan Gezonde Kinderopvang en om een communicatiepakket te kunnen sturen. Uw opleidingsgegevens gebruiken wij om te beoordelen over welke vaardigheden/ervaring u beschikt en om te bepalen of u geschikt bent om de train-de-trainercursus door te geven. Daarnaast kunnen wij u verzoeken om
 

Persoonsgegevens van deelnemers
Van de deelnemers worden de volgende gegevens verwerkt:

 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam geboortedatum en geboorteplaats;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres. 

 

Deze gegevens gebruiken wij om u te identificeren, contact met u op te nemen, om uw account aan te kunnen maken en voor het opstellen en toezenden van een certificaat.

 

Gegevens ten behoeve van de subsidieregeling
Wij verwerken ook gegevens ten behoeve van de subsidieregeling. Bijvoorbeeld de datum waarop wordt deelgenomen aan de train-de-trainercursus, de hoeveelheid deelnemers aan een cursus etc. Aan de hand van deze gegevens brengen wij bijvoorbeeld in kaart op welke termijn na de cursus coaches deelnemen aan de subsidieregeling, voor welke doelgroepen de subsidie wordt ingezet en hoe de subsidie wordt besteed. Wij kunnen ook vragen om verslagen en foto’s om na te gaan of de subsidie goed besteed wordt en bijvoorbeeld ter inspiratie van andere kinderopvanglocaties. Voor het gebruik van verslagen en fotomateriaal vragen wij eerst om uw uitdrukkelijke toestemming.

 
Opslag van gegevens over het gebruik van onze online leeromgeving
Eke keer dat je inlogt op onze website en gebruik maakt van de online leeromgeving, worden er automatisch gegevens door ons systeem opgeslagen. Het gaat onder andere om informatie over het apparaat waarmee je de website gebruikt. De informatie die wordt opgeslagen bestaat uit de volgende gegevens:

 

Gebruiksgegevens

 

 • Het gebruikte besturingssysteem en, indien nodig, het browsertype
 • Informatie over de internetprovider van de gebruiker
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer
 • Gebruikers-ID op het platform (alleen bij geregistreerde gebruikers)
 • Naam van de opgevraagde pagina en, indien van toepassing, de verwijzende pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Sessie-identificatienummer

 

Login gegevens

Als je ingelogd bent op de website worden de volgende gegevens in een logbestand opgeslagen:

 

 • Datum en tijd van login
 • Gebruikers-ID (e-mailadres)
 • IP-adres (Internet Protocol adres)

 

Verder slaan we gegevens op omtrent de voortgang van de gebruiker, zoals toetsresultaten, certificaten, welke pagina’s bekeken zijn.

Deze technische gegevens slaan we maximaal 1 jaar op en gebruiken we om het gebruik van onze website te analyseren. Dat doen wij om de werking van onze website en de beveiliging te optimaliseren.

 

Toegang tot de gegevens
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Voedingscentrum die zich bezig houden met de door jouw gebruikte diensten.

 

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn de volgende. 

 

Toestemming
Voor de verwerking van sommige persoonsgegevens, zoals het gebruik van foto’s, zullen wij vooraf om toestemming vragen. De door jou gegeven toestemming geldt alleen voor de doeleinden waarvoor je de gegevens aan ons hebt verstrekt. Je kunt je toestemming  op ieder gewenst moment intrekken door dit aan ons mee te delen.

 

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Doordat je je hebt geregistreerd kun je gebruik maken van de functionaliteiten die de website biedt en kun je deelnemen aan cursussen. Daarmee komt tussen jou en Voedingscentrum een overeenkomst tot stand. En dat is direct de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gerechtvaardigd belang
Een andere grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang. Als wij bijvoorbeeld jouw gegevens gebruiken voor het toezenden van een nieuwsbrief doen wij dat op deze grondslag. Wij doen dit alleen omdat wij daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Voor nieuwsbrieven kun je je overigens altijd afmelden. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

 

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens bewaren wij gedurende de periode dat je gebruik maakt van onze diensten en tot twee jaar na het eindigen daarvan. Indien je wenst dat de gegevens eerder worden verwijderd dan kun je daarom verzoeken en zullen wij overgaan tot verwijdering. Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren ter verantwoording van subsidiegelden. Die gegevens bewaren wij dan maximaal één jaar na afronding van de cursus.

 

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)
Wij gebruiken voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. 


Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software  aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden buiten de EU/EER
Jouw gegevens worden niet verwerkt buiten de EU/EER.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen die personen toegang hebben tot de persoonsgegevens als zij daarvoor op basis van hun functie in aanmerking komen.  

 

Jouw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar avg@voedingscentrum.nl.

 

Klachten?
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar avg@voedingscentrum.nl Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.